NSKeyedUnarchiverDelegate

    protocol NSKeyedUnarchiverDelegate : AnyObject

    Requirements